Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku Kancelaria będzie nieczynna.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, a przede wszystkim Państwa dobro, celem zmniejszenia ryzyka, pragnę dołożyć wszelkich starań, aby Państwa pobyt na terenie Kancelarii był zminimalizowany jedynie do czasu faktycznie niezbędnego na przeprowadzenie danej czynności, wobec tego uprzejmie proszę o:

 • przesyłanie wszelkich dokumentów i danych koniecznych do przygotowania aktu notarialnego lub Państwa wizyty w Kancelarii celem dokonania innych czynności – w formie elektronicznej, na adresy mailowe Kancelarii i dedykowanych do opieki nad Państwem pracowników, lub telefonicznie,
 • dokonywanie wszelkich płatności kartą płatniczą lub przelewem przed dokonaniem czynności,
 • przybycie do Kancelarii punktualnie,
 • zachowanie w Kancelarii podstawowych zasad profilaktyki przeciwwirusowej oraz o przychodzenie do Kancelarii w maseczkach,
 • w przypadku złego samopoczucia lub objawów chorobowych – o przełożenie bez zbędnej zwłoki umówionych czynności na termin późniejszy,
 • jeśli wrócili Państwo z obszaru, który w szczególny sposób został dotknięty epidemią, prosilibyśmy o przełożenie wizyty na okres po co najmniej 14 dniowej auto kwarantannie,
 • nie wchodzenia do innych pomieszczeń niż sala konferencyjna oraz toaleta (po prawej stronie od wejścia do Kancelarii),
 • planowania wizyty w Kancelarii bez osób, które nie są niezbędne do dokonania czynności i wskazywania Państwa opiekunom liczby osób, które będą obecne podczas Państwa wizyty, celem zapewnienia Państwu niezbędnego komfortu,

co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pozostałych klientów.

Niestosowanie się do powyższych zasad może niestety spowodować, że Państwa opiekun zdecyduje o odwołaniu lub przesunięciu zaplanowanych spotkań.

Ze strony Kancelarii: Kancelaria jest wyposażona w preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk, których prosimy używać niezwłocznie po przybyciu do Kancelarii. Klientów staramy umawiać się z odpowiednimi przestojami, tak, aby nie mijali się oni w ogóle na korytarzu Kancelarii.

Z góry dziękuję za Państwa zrozumienie i współpracę w powyższym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Radtke – notariusz

Kancelaria mieści się w nowym, klimatyzowanym lokalu na drugim piętrze w budynku Green Point, przy skrzyżowaniu ulic Pamiątkowej, Fabrycznej i Roboczej (poznańska dzielnica Wilda), blisko ścisłego centrum Poznania, dworca PKP i PKS, z bardzo dobrym dojazdem samochodem lub innymi środkami transportu, od ulicy Hetmańskiej lub ulicy 28 czerwca 1956 r.

Bezpośrednio pod Kancelarią znajduje się duży (kilkadziesiąt miejsc parkingowych), bezpłatny (do 1 godziny postoju - każda następna godzina płatna 3 zł) parking dla samochodów przy Galerii Handlowej Green Point. Dostępne są też miejsca parkingowe na ulicy Pamiątkowej, Fabrycznej i Roboczej.

Budynek, w którym mieści się Kancelaria, jest wyposażony w windę. Jeśli chcecie Państwo zupełnie wyeliminować konieczność skorzystania ze schodów, serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny - Pracownik Kancelarii pomoże Państwu w dotarciu do Kancelarii z ominięciem schodów łączących wejście do budynku z poziomem, na którym znajduje się wejście do windy.

Sale Kancelarii wyposażone są w ekrany, na których możecie Państwo na bieżąco śledzić treść odczytywanego przez notariusza aktu notarialnego.

Wszelkich informacji oraz porad, poprzedzających dokonanie czynności notarialnej, udzielamy bezpłatnie telefonicznie, drogą mailową lub na miejscu w Kancelarii, po uprzednim umówieniu wizyty.

Dla wygody Klientów wprowadziliśmy możliwość uiszczania kartą płatniczą opłat notarialnych, dotyczących wynagrodzenia notariusza za sporządzenie czynności notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług, a o wszelkich innych dodatkowych kosztach, jakie mogą wystąpić w związku z zamierzoną czynnością notarialną (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn lub opłaty sądowe, do pobrania których od Klienta notariusz jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów prawa i następnie zobowiązany jest on do przekazania ich do właściwych urzędów państwowych), poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej, aby całkowite koszty były Państwu znane przed umówieniem się na wizytę w Kancelarii, w celu już dokonania czynności.

Zakres czynności notarialnych

Na Państwa zlecenie przygotowujemy określone dokumenty i dokonujemy określonych czynności, których przykłady podane są poniżej:

Prawo spadkowe

 • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu etc.)
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

Obrót nieruchomościami

 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • umowa o świadczenie w miejsce wykonania
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

Prawo handlowe

 • umowa spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
 • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
 • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów akcji w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę

Prawo rodzinne

 • majątkowe umowy małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków

Inne czynności

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • protesty czeku lub weksla
 • przyjęcie dokumentów / rzeczy / kwot pieniężnych do depozytu
 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
 • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • ugody pozasądowe
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej, odczytania sms
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Opłaty i płatności

Wynagrodzenie notariusza za dokonywane przez Państwa w naszej Kancelarii czynności, jest ustalane na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz wynagrodzenia notariusza powiększonego o podatek od towarów i usług możecie Państwo spodziewać się następujących opłat:

 • Wypisy aktów notarialnych – są to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od dokonywanej czynności.Przykładowo dla umowy sprzedaży lokalu wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej użytkowanie wieczyste gruntu i części wspólne budynku, liczba wypisów kształtuje się następująco: 1 szt. dla każdej ze stron umowy, 1 szt. do sądu wieczysto księgowego, 1 szt. do właściwego wydziału geodezji, 1 szt. do właściwego wydziału gminy, 1 szt. do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – w sumie 6 szt.Koszt danego wypisu jest uzależniony od ilości stron, a jego maksymalna wysokość również uregulowana jest przepisami wyżej opisanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6 zł + VAT za 1 stronę.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – płatnikiem tego podatku jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U.2010. nr. 101. poz.649)

 • Podatek od spadków i darowizn – płatnikiem tego podatku, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie - jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn

 • Opłaty sądowe – są to opłaty pobierane za pośrednictwem notariusza przez sąd wieczysto księgowy w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami. Ich wysokość zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów w księgach wieczystych i ilości tychże ksiąg wieczystych i jest regulowana ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Konta Kancelarii do dokonywania płatności:

Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych
62 1020 4027 0000 1502 1836 8250

Rachunek depozytowy Kancelarii
75 1020 4027 0000 1202 1836 8260

NIP: 7792220843, REGON: 302718442

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług

W przypadku opłat sądowych czy podatków do płatności kartą może być doliczona opłata prowizyjna naliczana przez operatora - płatna gotówką. W przypadku chęci dokonywania płatności w/w opłat kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Zdjęcie: Wnętrze Gabinetu w Kancelarii

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną oraz poprzez wiadomości e-mail:

61-512 Poznań, ulica Pamiątkowa nr 2 lokal 6 (budynek Green Point, klatka I, piętro 2) – wejście od ulicy Fabrycznej)
(61) 652 31 40 (61) 652 31 41 kancelaria@notariuszwr.pl

Kancelaria otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w piątek od 08:00 do 16:00.
Istnieje również możliwość umówienia się w inne dni oraz godziny, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny celem umówienia terminu spotkania.

Kancelaria mieści się w poznańskiej dzielnicy Wilda, blisko ulic Hetmańskiej oraz 28 czerwca 1956 r., co przekłada się na dogodne skomunikowanie z centrum miasta oraz obszarami: Górczyn, Łazarz, Dębiec, Rataje, Łęgi Dębińskie.

Dojazd do kancelarii:

Samochodem:
Dojazd od ulicy Hetmańskiej lub ulicy 28 czerwca 1956 r.
Parking: Bezpłatny do 1 godziny (każda następna godzina płatna 3 zł) parking przy Galerii Green Point (wjazd od ul. Hetmańskiej lub ul. Pamiątkowej), są też miejsca parkingowe pod Kancelarią na ulicy Pamiątkowej.

Tramwajem:
– przystanek Traugutta – linie nr 1, 2, 7, 9, 10, 11

Autobusem:
– przystanek Pamiątkowa lub Robocza – linia nr 171

© 2022 Kancelaria Notarialna Wojciech Radtke