O kancelarii

Kancelaria mieści się w nowym lokalu na drugim piętrze w budynku Green Point, przy skrzyżowaniu ulic Pamiątkowej, Fabrycznej i Roboczej, blisko ścisłego centrum Poznania, dworca PKP i PKS, z bardzo dobrym dojazdem samochodem lub innymi środkami transportu, od ulicy Hetmańskiej lub ulicy 28 czerwca 1956 r. Budynek jest wyposażony w windę.

Bezpośrednio pod Kancelarią znajduje się duży (kilkadziesiąt miejsc parkingowych), bezpłatny (do 1 godziny postoju - każda następna godzina płatna 3 zł) parking dla samochodów przy Galerii Handlowej Green Point, są też miejsca parkingowe na ulicy Pamiątkowej, Fabrycznej i Roboczej - nie ma strefy płatnego parkowania.

Wszelkich informacji oraz porad, poprzedzających dokonanie czynności notarialnej, udzielamy bezpłatnie telefonicznie, drogą mailową lub na miejscu w Kancelarii, po uprzednim umówieniu wizyty.

Dla wygody Klientów wprowadziliśmy możliwość uiszczania kartą płatniczą opłat notarialnych, dotyczących wynagrodzenia notariusza za sporządzenie czynności notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług, a o wszelkich innych dodatkowych kosztach, jakie mogą wystąpić w związku z zamierzoną czynnością notarialną (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn lub opłaty sądowe, do pobrania których od Klienta notariusz jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów prawa i następnie zobowiązany jest on do przekazania ich do właściwych urzędów państwowych), poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej, aby całkowite koszty były Państwu znane przed umówieniem się na wizytę w Kancelarii, w celu już dokonania czynności.

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów

  1. Notariusz Wojciech Radtke, prowadzący Kancelarię Notarialną w Poznaniu (adres: 61-512 Poznań, ulica Pamiątkowa numer 2/6) otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszwr.pl
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.