Opłaty i płatności

Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane przez Państwa w naszej Kancelarii czynności, jest ustalane na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz wynagrodzenia notariusza powiększonego o podatek od towarów i usług możecie Państwo się spodziewać następujących opłat:

  • wypisy aktów notarialnych – są to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od dokonywanej czynności.Przykładowo dla umowy sprzedaży lokalu wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej użytkowanie wieczyste gruntu i części wspólne budynku, liczba wypisów kształtuje się następująco: 1 szt. dla każdej ze stron umowy, 1 szt. do sądu wieczysto księgowego, 1 szt. do właściwego wydziału geodezji, 1 szt. do właściwego wydziału gminy, 1 szt. do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – w sumie 6 szt.Koszt danego wypisu jest uzależniony od ilości stron, a jego maksymalna wysokość również uregulowana jest przepisami wyżej opisanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6 zł + VAT za 1 stronę.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – płatnikiem tego podatku jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U.2010. nr. 101. poz.649)
  • Podatek od spadków i darowizn – płatnikiem tego podatku - w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie - jest notariusz, w związku z tym jest zobowiązany pobrać od Państwa ten podatek, jeśli wystąpi oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość tego podatku, a także okoliczność czy wystąpi on przy dokonywaniu przez Państwa danej czynności prawnej zależą od charakteru dokonywanej czynności. Podatek ten uregulowany jest ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn
  • Opłaty sądowe – są to opłaty pobierane za pośrednictwem notariusza przez sąd wieczysto księgowy w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami. Ich wysokość zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów w księgach wieczystych i ilości tychże ksiąg wieczystych i jest regulowana ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Konta Kancelarii do dokonywania płatności

Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych
74 1160 2202 0000 0002 6183 4094

Rachunek depozytowy Kancelarii
07 1160 2202 0000 0002 6183 4718

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług

W przypadku opłat sądowych czy podatków do płatności kartą może być doliczona opłata prowizyjna naliczana przez operatora - płatna gotówką. W przypadku chęci dokonywania płatności w/w opłat kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.